Iesaisties programmā!

Zilā Karoga kritēriji un vadlīnijas to ieviešanai ir atrodami šajā mājas lapā

Zilais Karogs tiek piešķirts katru gadu, un sertifikācija ir spēkā vienu sezonu. Sertifikācijas procesa pamatā ir noteiktajos termiņos iesniegta kandidāta pieteikuma anketa. Lai pieteiktos 2024. gada sertifikācijai, pieteikuma anketas iesniegšanas termiņš: 31.01.2024. Peldvietu sertifikācijas kategorijā kā pieteicējs var būt tikai pašvaldība, arī ja pludmales apsaimniekošanu veic privātais apsaimniekotājs. Pieteikumi ekosertifikācijas programmai tiek pieņemti katru gadu līdz marta mēnesim, un konkrētie termiņi tiek izziņoti, ņemot vērā Nacionālās un Starptautiskās Zilā Karoga žūrijas darba grafiku.

Pieteikšanās anketas, balstoties aktuālajās izmaiņās kritērijos un ieviešanas procedūrās, starpsezonā sagatavo nacionālā koordinācija un kopā ar nākamās sezonas kalendāro plānu tās nosūta kandidātiem.

Mēs priecāsimies palīdzēt jums ar informāciju un ieteikumiem attiecībā uz Zilā Karoga un peldvietu sertifikāta dokumentācijas aizpildīšanu. Uzsākot sagatavošanos Zilā Karoga saņemšanai, rekomendējam pieteikties Nacionālajam peldvietu sertifikātam (NPS).Sezonas norise un kvalitātes kontrole 

Sezonas laikā sertificētajos objektos (pludmalē, jahtu ostā) ir jābūt paceltam Zilajam Karogam – kopējai atpazīstamības zīmei visos sertificētajos objektos pasaulē. Karoga atrašanās mastā pilda divējādu funkciju – tā ne tikai apstiprina līdzdalību programmā, bet arī simbolizē atbildību par atbilstību programmas noteiktajiem kritērijiem, standartiem un prasībām. 

Sezonas laikā norisinās arī kvalitātes kontrole no nacionālā vai starptautiskā operatora puses, vai citām deleģētām institūcijām (Nacionālo žūriju pārstāvji un starptautiskā sekretariāta nozīmēti eksperti). Kvalitātes kontroles vizītes – gan starptautiskās, gan nacionālās – var norisināties gan izziņotā veidā (iepriekš paziņojot un veicot kontroles vizīti kopā ar sertificētās vietas apsaimniekotāju), gan neizziņoti (paziņojot par to norisi, ja konstatētas kādas problēmas vai nepieciešami uzlabojumi un precizējumi). 

Ja kontroles vizīšu laikā tiek konstatētas situācijas neatbilstības Zilā Karoga kritērijiem, tad sertifikācija, nolaižot karogu, var tikt apturēta uz noteiktu laiku līdz nepilnību novēršanai. Būtisku pārkāpumu gadījumā Zilā Karoga sertifikācija var tikt apturēta arī uz visu turpmāko sezonu.

Vairāk informācijas meklē Zilā Karoga vadlīniju dokumentos.


Kandidātu izvērtēšana

Lai nodrošinātu neatkarīgu un pilnvērtīgu pieteikumu izvērtēšanu, Zilā Karoga pieteikumi tiek vērtēti divos līmeņos – nacionālajā un starptautiskajā. 

Latvijā Zilā Karoga Nacionālās žūrijas funkcijas izpilda Peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisija, kas darbojas uz Ministru kabineta rīkojuma pamata (MK rīkojums Nr. 442, no 2019. gada 18. septembra).

Komisijā ir iekļautas institūcijas, organizācijas un eksperti, kuru kompetences sfērā ir vides aizsardzības un piekrastes apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumi.

Komisijas sastāvā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas virzītie pārstāvji, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības, Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, Latvijas Pludmales glābēju asociācijas, Latvijas Zēģelētāju savienības un Vides izglītības fonda speciālisti un eksperti. Starptautiskajā žūrijā ir pārstāvēts FEE International, ANO Vides programma, UNESCO, Eiropas Vides aģentūra, ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations), kā arī starptautiski atzīti eksperti un organizācijas peldētāju drošības, vides pieejamības un citās aktuālās tēmās, kas skar Zilā Karoga sertifikācijas jautājumus.

To top