Noderīga informācija!


Zilā Karoga programmas kritēriji

Lai pretendētu uz Zilā Karoga ekosertifikātu, ir jāizpilda un jāievēro virkne stingru vides, izglītības, drošības un pieejamības kritēriju, kas globālā līmenī tiek pastāvīgi uzlaboti un pastiprināti, ņemot vērā vides jautājumu pieaugošo prioritāti un globālos izaicinājumus gan vides aizsardzībā, gan tūrisma ietekmju samazināšanā. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un jahtu ostu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai.

Zilā Karoga kritēriji ir apkopoti galvenokārt četrās būtiskās kategorijās: vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, vides pārvalde un apsaimniekošana un drošība un pakalpojumi. Peldvietām, lai iegūtu Zilā Karoga balvu, ir jāatbilst 33 kritērijiem, jahtu ostām – 38, tūrisma kuģu operatoriem – 51 kritērijam.

Programmas kritēriji ir sadalīti divās grupās: obligātajos un vadlīniju kritērijos. 

Lielākā daļa kritēriju ir obligātie – tas nozīmē, ka sertifikāta saņemšanas priekšnosacījums ir šo kritēriju ieviešana praksē. Savukārt vadlīniju kritēriju ieviešana tiek uzskatīta par priekšrocību un labo praksi, bet tā nav obligāta īstermiņā.Kritēriju mērķi

  • Vides izglītība un informācija

Kritēriju izpilde nodrošina korektu informācijas par dalību Zilā Karoga programmā izvietošanu, vides izglītības aktivitāšu organizēšanu vietējai kopienai, kā arī informācijas par ūdens kvalitāti, vietējām ekosistēmām, vides objektiem un to aizsardzības nodrošināšanu, un, kas ir ne mazāk būtiski, skaidru, saprotamu un viegli pieejamu informāciju apmeklētājiem. Uzmanība pievērsta arī darbinieku kvalifikācijai, zināšanām un prasībām darbībai attiecīgajā jomā.

  • Ūdens kvalitāte

Kritēriju izpilde nodrošina ūdens kvalitātes atbilstību noteiktajiem standartiem, regulāru ūdens kvalitātes analīžu veikšanu, kā arī ar kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu saistīta notekūdeņu piesārņojuma prevenciju. 

  • Vides pārvalde un apsaimniekošana

Kritēriju izpilde nodrošina atbilstošu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tāpat arī kanalizācijas un notekūdeņu kontrolētu apsaimniekošanu. Kritēriji uzmanību pievērš arī apmeklētāju ērtību un uzvedības kodeksa jautājumiem. Tiek apzināti un savlaicīgi novērsti apkārtējās vides piesārņošanas riski un īpaši jutīgo dabas teritoriju aizsardzības pasākumi. Uzņēmēji tiek aicināti popularizēt ilgtspējīgu mobilitāti.

  • Drošība un pakalpojumi

Kritēriju izpilde nodrošina, ka uzņēmumu teritorijās ikvienam ir atbilstošā skaitā brīvi pieejams dzīvības glābšanas aprīkojums, ir izstrādāts un izvietots apmeklētāju uzvedības un drošības kodekss, ikvienam – tajā skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām – ir pieejamas sanitāras labierīcības. Kā arī, kas galvenais, kritēriji nodrošina, ka atrašanās uzņēmuma teritorijā ir droša.Sezonas norise un kvalitātes kontrole

Sezonas laikā sertificētajos objektos (pludmalē, jahtu ostā) ir jābūt paceltam Zilajam Karogam – kopējai atpazīstamības zīmei visos sertificētajos objektos pasaulē. Karoga atrašanās mastā pilda divējādu funkciju – tā ne tikai apstiprina līdzdalību programmā, bet arī simbolizē atbildību par atbilstību programmas noteiktajiem kritērijiem, standartiem un prasībām. 

Sezonas laikā norisinās arī kvalitātes kontrole no nacionālā vai starptautiskā operatora puses, vai citām deleģētām institūcijām (Nacionālo žūriju pārstāvji un starptautiskā sekretariāta nozīmēti eksperti). Kvalitātes kontroles vizītes – gan starptautiskās, gan nacionālās – var norisināties gan izziņotā veidā (iepriekš paziņojot un veicot kontroles vizīti kopā ar sertificētās vietas apsaimniekotāju), gan neizziņoti (paziņojot par to norisi, ja konstatētas kādas problēmas vai nepieciešami uzlabojumi un precizējumi). 

Ja kontroles vizīšu laikā tiek konstatētas situācijas neatbilstības Zilā Karoga kritērijiem, tad sertifikācija, nolaižot karogu, var tikt apturēta uz noteiktu laiku līdz nepilnību novēršanai. Būtisku pārkāpumu gadījumā Zilā Karoga sertifikācija var tikt apturēta arī uz visu turpmāko sezonu.

Vairāk informācijas meklē Zilā Karoga vadlīniju dokumentos.

To top